Huishoudelijk reglement van de Winterswijkse Handbal Combinatie W.W.V./Fortuna

Opgericht op 25 mei 1993

LEDEN

ARTIKEL 1;

Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden de statuten en het Huishoudelijk Reglement als voor zich bindend.

ARTIKEl 2;

De leden zijn tevens lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
De aan dit lidmaatschap verbonden kosten komen ten laste van de vereniging.

ARTIKEL 3;

Bij handbalwedstrijden dienen de deelnemende leden gekleed te zijn in het clubtenue der vereniging. Het clubtenue of wijzigingen daarvan wordt op een algemene ledenvergadering vastgesteld. Verder zijn de geldende bondsvoorschriften van toepassing.

ARTIKEL 4;

De leden erkennen het bestuur onherroepelijk te machtigen, hen te vertegenwoordigen op de vergadering van het Nederlands Handbal Verbond en zijn afdelingen en namens hen stem uit te brengen, zicht te onderwerpen aan de bepalingen van het Huishoudelijk Regelement, de Statuten en verdere voorschriften van bovengenoemde bond.

ARTIKEL 5;

Alle prijzen en premieen – behalve persoonlijke -, door de leden der vereniging behaald, worden eigendom der vereniging en moeten aan het bestuur worden afgedragen binnen tien dagen na ontvangst.

CONTRIBUTIE

ARTIKEL 6;

De contributie der leden wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering en moet bij vooruitbetaling, per twee maanden worden voldaan.

ARTIKEL 6 sub A;

Voor opzegging van het lidmaatschap is een opzegtermijn van twee maanden van kracht.
Leden die zich voor het begin van het nieuwe handbalseizoen zonder geldige reden (b.v. verhuizing, blessure) afmelden en de vereniging is niet meer in staat het lidmaatschap bij het NHV door te halen, zal minimaal de door de vereniging te betalen bondscontributie aan het lid in rekening brengen. Het bestuur beslist tijdens de normale bestuursvergadering of er sprake is van een geldige of niet geldige reden.

VASTE COMMISSIES

ARTIKEL 7;

Op de algemene jaarvergadering vindt – op aanbeveling van het bestuur – de verkiezing plaats van de leden van de navolgende commissies, die voor de tijd van één jaar worden gekozen en terstond herkiesbaar zijn;

A.      Technische Commissie
Kascommissie, volgens artikel 14 der statuten

B.      Het bestuur onthoudt zich van het opmaken van een aanbeveling voor de verkiezing van de leden der kascommissie.
Deze commissie bestaat uit een vast aantal van drie leden en drie plaatsvervangende leden die geen zitting hebben of aftredende bestuursleden mogen zijn.

C.      Het bestuur heeft het recht tussentijdse vacature’s in de commissies tot de eerstvolgende jaarvergadering te doen vervullen.

D.      De commissies wijzen binnen veertien dagen na haar samenstelling uit haar midden een voorzitter aan, waarvan zij terstond kennis geven aan het bestuur. Op de besluitenlijst is aangegeven dat van de aldaar genoemde commissies de voorzitter tevens zitting heeft in het bestuur.

E.       De algemene ledenvergadering besluit tot instelling en opheffing van commissies, of stelt deze tijdelijk buiten werking. Zij geeft het doel van een nieuwe commissie aan, benoemt haar leden en wijze van aftreden.

ARTIKEL 8;

A.      De commissies zijn belast met haar bij artikel 9 opgedragen taak en dienen het bestuur desgevraagd of eigener beweging van advies.

B.      In de uitvoering van haar taak zijn de commissies te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

C.      De commissies behoeven voor hun uitgaven voorafgaande goedkeuring van het bestuur en bieden voor 1 januari een rekening en verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan, waaraan alleen met toestemming van het bestuur mag worden afgeweken.

D.      Alle geschillen, welke tussen commissies, zowel als in de boezem ener commissies voorkomen, worden het bestuur ter beslissing voorgedragen.

E.       Wanneer commissieleden hun taak niet naar behoren vervullen, kan het bestuur hen van hun taak ontheffen en zelfstandig voorzieningen treffen. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de algemene ledenvergadering. Artikel 16 is mede van toepassing op commissieleden.

TAAK DER COMMISSIES

ARTIKEL 9;

1.       De kascommissie controleert rekeningen en verantwoording van het bestuur, zo dikwijls zij zulks nodig acht of het bestuur hiertoe opdracht geeft en voorts binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar. Van de gehouden controle(s) brengt zij verslag uit op de eerstvolgende ledenvergadering.

2.       De technische commissie is belast met de regeling van en toezicht op de trainingen, met de handbaltechnische voorbereidingen van wedstrijden, de regeling van deelname aan deze wedstrijden, of Gelderse selectie, één en ander onder goedkeuring van het bestuur. In het samenstellen der ploegen heeft de Technische Commissie een adviserende stem. De samenstelling van de ploegen is in beginsel een taak van de trainer. Echter, indien volgende de Technische Commissie het verenigings- belang in geding is, kan men met geschil voorleggen aan het bestuur welke dan de bindende uitspraak zal doen. De door de algemene ledenvergadering te benoemen technische leider zijn ambtshalve lid der commissie en hebben een adviserende stem.

ARTIKEL 10;

Het bestuur is bevoegd – met inachtneming van de artikelen 7, 8 en 9 – nadere maatregelen in te stellen omtrent de werkwijze en bevoegdheden van de commissie, na vooraf advies te hebben ingewonnen bij betrokken commissie.

COMMISSIES MET BEPAALDE OPDRACHT

ARTIKEL 11;

Het bestuur is bevoegd – ter uitvoering van bepaalde aangelegenheden van tijdelijke aard – commissie in te stellen, welke na vervulling van haar opdracht worden ontbonden. De vaststelling van haar taak, werkwijze, samenstelling en benoeming van haar leden geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

ARTIKEL 12;

De voorzitter heeft de algemene leiding der vereniging. Hij is belast met de leiding van de bestuur- en ledenvergadering en kan vertegenwoordig zijn bij commissievergaderingen, waarbij hij alleen een adviserende stem heeft. Bij onstentenis van de voorzitter wordt door het bestuur uit hun midden een vice-voorzitter benoemd, die de voorzitter vervangt en op wie bepalingen betreffende de voorzitter van toepassing zullen zijn. De voorzitter geeft het secretariaat de opdracht het bestuur bijeen te roepen zo hij zulks nodig acht of wanneer dit door drie bestuursleden wordt gewenst.

ARTIKEL 12 sub A;

Het dagelijks bestuur, bestaande uit minimaal drie leden van het bestuurd, zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester, regelen de dagelijkse gang van zaken af. Het bestuur kan aan het dagelijkse bestuur ieder gewenst bestuurslid toevoegen. Beslissingen moeten door tenminste drie bestuursleden goedgekeurd worden.

ARTIKEL 13;

Het secretariaat heeft het archief onder zijn berusting en is belast met de administratie en correspondentie, uitgenomen de geldelijke. Bij schriftstukken van rechtsgeldigheid heeft hij steeds de mede handtekening van de voorzitter nodig. Hij is verantwoordelijk voor de onder zijn beheer berustende schriftstukken der vereniging betreffende. Hij zorgt op de jaarvergadering voor een goed uitgewerkt jaarverslag alwaar ter inzage voor de leden ter beschikking ligt.
Voorts zal dit jaarverslag in het mededelingenblad voorafgaand aan de jaarvergadering geplaatst worden. Hij houdt de notulen der bestuur- en ledenvergadering bij. De notulen van de voorafgaande jaarvergadering liggen ter inzage voor de leden tijden de jaarvergadering. Tevens zullen de notulen in het mededelingsblad voorafgaande aan de jaarvergadering geplaatst worden.

ARTIKEL 14;

De penningmeester int de bedragen van alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij betaald de lopende rekeningen en verrekent alle andere inkomsten. Zijn uitgaven moeten steeds door rechtsgeldende kwintanties en opgaven gedekt zijn. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de gelden der vereniging en heeft op de algemene ledenvergadering over de financiële toestand verslag uit te brengen. Op de jaarvergadering zorgt hij voor een goed uitgewerkt financiël overzicht waarvan een begroting voor het komende jaar deel van moet uitmaken.
Hij is verplicht, wanneer zulks verlangd wordt, inzage te geven van de kas en boeken der vereniging aan de kascommissie of het bestuur. Hij roept binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de kascommissie bijeen. Voor het structureel financieel beleid is niet alleen de penningmeester, doch het voltallige bestuur verantwoordelijk. De penningmeester zorgt dat personen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, terstond aan het bestuur worden medegedeeld. Aan het bestuur verstrekt hij tevens een opgave van leden die bedankt hebben of een betalingsachterstand hebben van meer dan twee termijnen.

VERGADERINGEN

ARTIKEL 15;

Op een leden- of bestuursvergadering kunnen geen besluiten genomen worden, wanneer niet tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.

ARTIKEL 16;

De bestuurs- en commissieleden zijn verplicht over alle aangelegenheden van de vereniging, welke niet voor publiciteit bestemd zijn, het stilzwijgen te bewaren. Op straffe van royering en andere eventueel door het bestuur te nemen maatregelen zijn beraamde plannen en voornemens ten strengste geheim te houden, met name dan wanneer de vereniging door vroegtijdige publiciteit geldelijke schade zou lijden. Het naar buiten kenbaar maken van bovengenoemde is voorbehouden aan de door het bestuur aangewezen (bestuurs)lid.

BESLUITEN

ARTIKEL 17;

 1. De besluitenlijst wordt jaarlijks in januari, voor de ALV, bekeken en waar nodig aangepast. Wijzigingen worden gepubliceerd in het clubblad. Tijdens de ALV wordt verantwoording afgelegd over de genomen besluiten.
 2. Het bestuur geeft de leden inzicht en (voor een deel) ook inspraak, waaraan de inkomsten uit acties worden besteed.
 3. Iedereen die zich (in grote mate) verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging kan in aanmerking komen voor een attentie. Of iemand wel of niet een attentie zal ontvangen is ter beoordeling van het bestuur. Attenties zullen zoveel mogelijk tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt. Daarnaast zal hiervan melding worden gemaakt in het clubblad.
 4. Tegen betaling is een verenigingsspeld in brons voor iedereen verkrijgbaar. Na 25 jaar lidmaatschap ontvangt ieder lid een zilveren verenigingsspeld, na 40 jaar lidmaatschap een gouden en na 50 jaar een gouden verenigingsspeld met ster.
 5. De vergoeding voor gediplomeerde jeugdtrainers is voor een heel seizoen € 150,00. Voor niet-gediplomeerde jeugdtrainers geldt een vergoeding van € 50,00.
 6. Iedere scheidsrechter die geregistreerd staat en voor de Bond fluit, kan eens per 3 seizoenen één nieuwe tenue declareren, met uitzondering van schoeisel.
 7. Het bestuur gaat aan het einde van het seizoen één keer uit eten met partners. De kosten worden tot maximaal € 40,00 per bestuurslid door de vereniging betaald.
 8. Kosten welke gemaakt zijn ten behoeve van de vereniging komen ten laste van de clubkas. Alle kosten dienen vooraf te worden overlegd met het bestuur.
 9. Inschrijfgeld en kosten voor alle cursussen in het belang van de vereniging worden vergoed. Indien men binnen drie jaar na beëindiging van de cursus lid wordt van een andere handbalvereniging dient men het inschrijfgeld geheel terug te betalen.
 10. Leden die t.b.v. de vereniging met hun eigen auto rijden kunnen de reiskosten bij de penningmeester declareren. Reiskosten gemaakt voor toernooien of oefenwedstrijden kunnen niet worden gedeclareerd. De geldende kilometervergoeding is € 0,19 per kilometer.
  Scheidsrechters en trainers kunnen deze kosten voor het fluiten van toernooien wel declareren.
 11. Het inschrijfgeld voor jeugdtoernooien wordt door de vereniging betaald. Voor seniorenteams vergoedt de vereniging het inschrijfgeld voor maximaal drie toernooien (inclusief het bekertoernooi) per team.
 12. Ieder lid en eenieder die zich anderszins inzet voor de vereniging ontvangt bij langdurige ziekte, indien bekend bij het bestuur, een attentie t.w.v. € 15,00.
 13. Bij kampioenschappen worden de bloemen beschikbaar gesteld door de vereniging. De TC dient degene die voor bloemen dient te zorgen tijdig te berichten. Meestal wordt de voorzitter hiermee belast.
 14. Het bestuur bepaalt of recepties (van bijvoorbeeld andere verenigingen) worden bezocht of dat een kaartje wordt gestuurd. De standaardgift bij receptiebezoek is € 15,00.
 15. De contributiereductie gaat in werking als er uit één gezin drie leden of meer lid zijn.
 16. Leden die door bijzondere omstandigheden (bijv. zwangerschap, blessures) niet langer dan een half jaar niet kunnen handballen kunnen in de gelegenheid worden gesteld een half jaar rustend lid te zijn. Leden die van deze regeling gebruik wensen te maken dienen zich z.s.m. in verbinding te stellen met de penningmeester.
 17. Niet in competitieverband spelende en rustende leden mogen de conditie- en andere trainingen in overleg met de betreffende trainer bezoeken.
 18. Scheidsrechters van HCW die voor het NHV worden ingezet om wedstrijden te leiden buiten de vereniging om hoeven geen zaaldienst te verrichten.
 19. Leden zijn als individueel lid en als team verantwoordelijk voor de sportkleding die ter beschikking wordt gesteld door de vereniging cq een sponsor. Dergelijke sportkleding dient voor rekening van het team centraal te worden gewassen cq gestoomd (trainingspakken).
 20. Er is een gedragscode omtrent het benaderen van spelers/speelsters van een andere vereniging: Het bestuur cq een commissie mag leden van een andere vereniging benaderen om bij HCW te komen spelen, mits het bestuur van de betrokken vereniging daarvan vooraf in kennis wordt gesteld.
 21. De eigen bijdrage voor deelname aan wedstrijden of toekonden dient vooraf bekend te zijn. Heeft men zich opgegeven voor een wedstrijd of toernooi dan bestaat geen recht meer op restitutie van de eigen bijdrage zodra de kosten waarvoor de eigen bijdrage was bestemd, zijn gemaakt.
 22. Schorsingen en boetes dienen door de individuele speler, coach, begeleider respectievelijk het team zelf betaald te worden. Dit geldt tevens voor boetes naar aanleiding van verkeersovertredingen.

Op de eerste bestuursvergadering in januari van ieder jaar zal het bestuur de besluitenlijst doornemen en indien nodig aanpassen.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 18;

Wijzigingen van dit reglement kunnen plaats vinden bij besluit van de algemene ledenvergadering, volgens artikel 18 van de statuten. Minstens veertien dagen te voren moet elk voorstel van wijziging aan de leden schriftelijk middels het clubblad worden medegedeeld.

ARTIKEL 19;

In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Winterswijk 25 mei 1993

Het Bestuur